Danh sách tổng hợp

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Bidihaemo 1B: Hướng...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Bidihaemo 1B Can 10 lít dung dịch dùng thẩm phân máu SĐK VD-11516-10. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Natri bicarbonat 84g

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Glucose 10%: Hướng...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Glucose 10% Chai 100ml, 200ml, 500ml SĐK VD-30703-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose (Dextrose) 10%

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Glucose 20%: Hướng...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Glucose 20% Chai 100ml, 200ml, 500ml SĐK VD-30704-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Glucose (Dextrose) 20%

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj.: Hướng...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj. Hộp 1 túi 1920ml SĐK VN-21333-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucine

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TNA: Hướng dẫn...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TNA Hộp 1 túi 1026ml SĐK VN-21334-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 19% (dưới dạng Glucose monohydrat 10,72g) 51,3ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,47g; L-arginine 0,33g; L-aspartic acid 0,099g; L-glutamic acid 0,16g; Glycine 0,23g; L-histidine 0,20g; L-isoleucin

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj.: Hướng...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj. Hộp 1 túi 360ml SĐK VN-21332-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071 g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucin

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj.: Hướng...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj. Hộp 1 túi 960ml SĐK VN-21330-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071 g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucin

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj.: Hướng...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj. Hộp 1 túi 1680ml SĐK VN-21331-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoIeucine

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Natri Bicarbonat 5g:...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Natri Bicarbonat 5g Hộp 10 gói x 5g SĐK VD-30559-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Mỗi gói 5g chứa: Natri bicarbonat 5g

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Vialexin 500: Hướng...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base Vialexin 500 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-29882-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg