Danh sách tổng hợp

Thuốc Lignocaine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lignocaine là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Lignocaine HCl. Các biệt dược

Thuốc Levobupivacaine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Levobupivacaine là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Levobupivacaine. Các biệt dược Chirocaine;Levobupi-BFS

Thuốc Alfentanil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alfentanil là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Alfentanil. Các biệt dược

Thuốc Mepivacaine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mepivacaine là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Interferon alfa 2a: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Interferon alfa 2a là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Flunarizine dihydrochloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Flunarizine dihydrochloride là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Kali clorid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Kali clorid là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Lidocaine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lidocaine là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Lidocaine hydrocloride. Các biệt dược Xylocain, Lignocain

Thuốc Ferrous sulfate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ferrous sulfate là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Fe sulfate. Các biệt dược

Thuốc Suxamethonium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Suxamethonium là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Suxamethonium. Các biệt dược