Danh sách tổng hợp

Thuốc Tacrolimus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tacrolimus là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Tacrolimus. Các biệt dược

Thuốc Calamin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Calamin là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc nhôm axetat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc nhôm axetat là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Aluminium acetate. Các biệt dược

Thuốc dithranol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc dithranol là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là dithranol. Các biệt dược

Thuốc Diethylphtalat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diethylphtalat là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Diethylphthalate. Các biệt dược

Thuốc Permethrin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Permethrin là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Permethrin. Các biệt dược

Thuốc Natri thiosulfat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Natri thiosulfat là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Sodium thiosulphate. Các biệt dược

Thuốc Selenium sulfide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Selenium sulfide là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Selenium sulfide. Các biệt dược

Thuốc Zinc oxide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zinc oxide là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Kẽm oxyd. Các biệt dược

Thuốc Mangiferin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mangiferin là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Mangiferin. Các biệt dược