Danh sách tổng hợp

Thuốc Osimertinib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Osimertinib là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là . Các biệt dược Tagrisso

Thuốc Infliximab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Infliximab là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Infliximab. Các biệt dược

Thuốc Pazopanib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pazopanib là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Pazopanib. Các biệt dược Votrient

Thuốc Ibrutinib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ibrutinib là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là . Các biệt dược Imbruvica

Thuốc Imatinib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Imatinib là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Imatinib. Các biệt dược Unitib

Thuốc tacrolimus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc tacrolimus là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là tacrolimus. Các biệt dược

Thuốc Thalidomid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Thalidomid là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Thalidomid. Các biệt dược

Thuốc Pemetrexed: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pemetrexed là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là . Các biệt dược Alimta

Thuốc Tegafur: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tegafur là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là Antimetabolite, dẫn xuất của fluorouracil.. Các biệt dược

Thuốc Capecitabine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Capecitabine là thuốc gốc nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần chính là . Các biệt dược Xelocapec; Sandoz Capecitabin 500mg