Danh sách tổng hợp

Thuốc Glutethimid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glutethimid là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Glutethimid. Các biệt dược

Thuốc N-Acetyl-DL-Leucin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc N-Acetyl-DL-Leucin là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là N-Acetyl-DL-Leucin. Các biệt dược Atinila; Aleucin;Tagaxmin

Thuốc Rotundin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rotundin là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Rotundin. Các biệt dược

Thuốc Zopiclone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zopiclone là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là zopiclone. Các biệt dược zopistad, Zopiclone 7.5-SL

Thuốc Dexmedetomidine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexmedetomidine là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Dexmedetomidine hydrochloride. Các biệt dược Precedex;Dexmedetomidine Kabi

Thuốc Methylphenidate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Methylphenidate là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Methylphenidate. Các biệt dược Aptensio XR, Concerta, Metadate CD, Metadate ER

Thuốc Escitalopram: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Escitalopram là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Escitalopram. Các biệt dược Lexapro, Cipralex, Esertia

Thuốc Diacefyllin diphenhydramin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diacefyllin diphenhydramin là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Diacefyllin diphenhydramin. Các biệt dược Nautamine

Thuốc Quetiapin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Quetiapin là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Quetiapin fumarat. Các biệt dược

Thuốc Methylcobalamine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Methylcobalamine là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Methylcobalamine. Các biệt dược Kalmeco; Methycobal