Danh sách tổng hợp

Thuốc Naphazoline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Naphazoline là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Naphazoline hydrochloride. Các biệt dược Daigaku; Icool; Iridina Due

Thuốc Fluorometholone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fluorometholone là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Fluorometholone. Các biệt dược Flumetholon 0,02; FML Liquifilm; Fulleyelone 0,1%

Thuốc Xylometazoline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xylometazoline là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Xylometazoline hydrochloride. Các biệt dược Coldi Baby 10ml; Hadocort B; Nostravin

Thuốc Tropicamide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tropicamide là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Tropicamide.. Các biệt dược Mydriacyl 1%

Thuốc Dexamethasone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexamethasone là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Dexamethasone. Các biệt dược Dexamethason 4mg/1ml; Dexpension; Interdexinie

Thuốc Timolol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Timolol là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Timolol maleate. Các biệt dược Timilol Maleate Eye Drops 0,5%

Thuốc Salicylic acid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Salicylic acid là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Acid salicylic. Các biệt dược Salicylic; Salicylic 5%; Sophtal

Thuốc Sulfacetamide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sulfacetamide là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Sulfacetamide.. Các biệt dược Sulfa-Bleu

Thuốc Betaxolol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Betaxolol là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Betaxolol hydrochloride. Các biệt dược Iobet eye drops; Betoptic S

Thuốc Acetazolamide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acetazolamide là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Acetazolamide. Các biệt dược Acetazolamid 250mg; Apo-Acetazolamide