Phòng khám Đa khoa khu vực Phia Đén

Địa chỉ Thành Công, Thành Công, Nguyên Bình, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Phia Đén bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Bao

Địa chỉ Bắc Hợp, Bắc Hợp, Nguyên Bình, Cao Bằng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Bao bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ