TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH LÂM – BS. Lý Tấn Tài

Địa chỉ ấp 3, xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH LÂM – BS. Lý Tấn Tài bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỄN PHÍCH – BS. Trương Minh Trắng

Địa chỉ ấp 7, xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỄN PHÍCH – BS. Trương Minh Trắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN U MINH – BS. Trần Minh Trụ

Địa chỉ sỐ 26A KHÓM III, thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN U MINH – BS. Trần Minh Trụ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM Răng hàm mặt – BS. Phạm Đức Đậm

Địa chỉ Khóm 3, thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM Răng hàm mặt – BS. Phạm Đức Đậm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Vưu Kim Tiên

Địa chỉ khóm 3, thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Vưu Kim Tiên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thanh Trước

Địa chỉ ấp 4, xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Thanh Trước bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Minh Trí

Địa chỉ khóm 3, thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Minh Trí bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Tiêu Ngọc Ấn

Địa chỉ khóm 3, thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Tiêu Ngọc Ấn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Hoàng Đoan

Địa chỉ 257 khóm 4, thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Trần Hoàng Đoan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phan Văn Thảo

Địa chỉ ấp 3, xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Phan Văn Thảo bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ