Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải – BS. Đinh Thị Na

Địa chỉ Bản Xì Choang, xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải – BS. Đinh Thị Na bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pa Vây Sử – BS. Dì Thị Dua

Địa chỉ Bản Pờ Sa, xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pa Vây Sử – BS. Dì Thị Dua bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mồ Sì San – BS. Thào A Phình

Địa chỉ Bản Trung tâm, xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mồ Sì San – BS. Thào A Phình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mù Sang – BS. Đào Hồng Nhật

Địa chỉ Bản Sin Chải, xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mù Sang – BS. Đào Hồng Nhật bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Dào San – BS. Vũ Tuần Anh

Địa chỉ -, xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Dào San – BS. Vũ Tuần Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Ma Ly Chải – BS. Nguyễn Văn Luyến

Địa chỉ Bản Tỷ Phùn, xã Ma Ly Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Ma Ly Chải – BS. Nguyễn Văn Luyến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Hoang Thèn – BS. Đèo Thị Nhung

Địa chỉ Bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Hoang Thèn – BS. Đèo Thị Nhung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Huổi Luông – BS. Quan Thị Tấm

Địa chỉ Bản Pô tô, xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Huổi Luông – BS. Quan Thị Tấm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Khổng Lào – BS. Tao Văn Chởi

Địa chỉ Bản Đớ, xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Khổng Lào – BS. Tao Văn Chởi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Lản Nhì Thàng – BS. Nông Văn Điển

Địa chỉ Bản Hồng Thu Mán, xã Lản Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Lản Nhì Thàng – BS. Nông Văn Điển bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ