Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải – BS. Đinh Thị Na

Địa chỉ Bản Xì Choang, xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải – BS. Đinh Thị Na bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Pa Vây Sử – BS. Dì Thị Dua

Địa chỉ Bản Pờ Sa, xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Pa Vây Sử – BS. Dì Thị Dua bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Dào San – BS. Vũ Tuần Anh

Địa chỉ -, xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Dào San – BS. Vũ Tuần Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Ma Ly Chải – BS. Nguyễn Văn Luyến

Địa chỉ Bản Tỷ Phùn, xã Ma Ly Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Ma Ly Chải – BS. Nguyễn Văn Luyến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mồ Sì San – BS. Thào A Phình

Địa chỉ Bản Trung tâm, xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mồ Sì San – BS. Thào A Phình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mù Sang – BS. Đào Hồng Nhật

Địa chỉ Bản Sin Chải, xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mù Sang – BS. Đào Hồng Nhật bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Mường So – BS. Hoàng Thị Yêm

Địa chỉ Bản Tây An, xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Mường So – BS. Hoàng Thị Yêm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Nậm Xe – BS. Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ Bản Huổi Hán, xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Nậm Xe – BS. Nguyễn Thị Thu Hà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Sì Lở lầu – BS. Tẩn Chỉn Xu

Địa chỉ Bản Sín Chải, xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Sì Lở lầu – BS. Tẩn Chỉn Xu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Sin Súi Hồ – BS. Nguyễn Văn Hồng

Địa chỉ Bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Sin Súi Hồ – BS. Nguyễn Văn Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ