TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG KÔN – BS. Phạm Thị Lễ

Địa chỉ thôn Clòo, xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG KÔN – BS. Phạm Thị Lễ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG GIANG – BS. Lê Thị Quyết

Địa chỉ Thôn Tà Xí, thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG GIANG – BS. Lê Thị Quyết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ BA – BS. Kiều Thị Thu Sang

Địa chỉ Thôn Ba, xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ BA – BS. Kiều Thị Thu Sang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ MÀ COOIH – BS. Klâu Nhất

Địa chỉ Thôn Asờ, xã Mà Cooi, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ MÀ COOIH – BS. Klâu Nhất bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LU – BS. Đinh Thị Tình

Địa chỉ thôn Aréh, xã Tà Lu, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LU – BS. Đinh Thị Tình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TƯ – BS. Đinh Văn Chiến

Địa chỉ Thôn Lấy, xã Tư, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TƯ – BS. Đinh Văn Chiến bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ZÀ HUNG – BS. Ating Cưu

Địa chỉ thôn Axanh 2, xã Za Hung, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ZÀ HUNG – BS. Ating Cưu bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PRAO – BS. Alăng Thị Cúc

Địa chỉ Thôn Aduông 1, thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PRAO – BS. Alăng Thị Cúc bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ KÀ DĂNG – BS. Alăng Tích

Địa chỉ thôn Hiệp, xã Ka Dăng, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ KÀ DĂNG – BS. Alăng Tích bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ ZƠ NGÂY – BS. Alăng Ty

Địa chỉ Thôn Sông Voi, xã Jơ Ngây, Huyện Đông Giang, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ ZƠ NGÂY – BS. Alăng Ty bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ