Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Thị Ong,

Địa chỉ -, Đồng Lạc, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hoàng Thị Ong, bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Triệu Thị Tam

Địa chỉ Bản Cuôn, Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Triệu Thị Tam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hướng Thị Thậm

Địa chỉ -, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Hướng Thị Thậm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Tai mũi họng – BS. Đàm Thanh Liêm

Địa chỉ -, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Tai mũi họng – BS. Đàm Thanh Liêm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Ma Doãn Dũng

Địa chỉ -, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS. Ma Doãn Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Sản phụ khoa – BS Lan

Địa chỉ -, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa – BS Lan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đoàn Văn Bình

Địa chỉ -, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nội tổng hợp – BS. Đoàn Văn Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Lường Trọng Hiệp

Địa chỉ -, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Răng hàm mặt – BS. Lường Trọng Hiệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Phòng khám Nhi khoa – BS. Hà Thị Diệp

Địa chỉ -, TT Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Nhi khoa – BS. Hà Thị Diệp bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ