Danh sách tổng hợp

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Haemodialysis concentrat HDM 8: Hướng dẫn sử dụng,...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Haemodialysis concentrat HDM 8 Can nhựa 10l dd thẩm phân máu SĐK VNB-0295-02. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate, Glucose

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Haemodialysis concentrate HDM 4: Hướng dẫn sử dụng,...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Haemodialysis concentrate HDM 4 Can nhựa 10l dd thẩm phân máu đậm đặc SĐK VNB-0297-02. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate

Dung dịch thẩm phân phúc mạc HD 1A Liq UId concentrate: Hướng dẫn sử...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc HD 1A Liq UId concentrate Can nhựa 10l dd thẩm phân máu đậm đặc SĐK VNB-0299-02. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, glacial acetic acid

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Bidihaemo 1Ac: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Bidihaemo 1Ac Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu SĐK VD-0223-06. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04 Can nhựa 10 l SĐK VNB-4184-05. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Glucose monohydrate

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A Can nhựa 10 l SĐK VNB-4179-05. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A Can nhựa 10 l dung dịch thẩm phân máu SĐK VNB-4180-05. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Bidihaemo 2A: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Bidihaemo 2A Can 10 lít dung dịch thẩm phân SĐK VNA-4203-05. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Dextrose monohydrate

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03 Can nhựa 10 l SĐK VNB-4183-05. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Glucose monohydrate

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Haemodialysis concentrate HDM 13: Hướng dẫn sử dụng,...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Haemodialysis concentrate HDM 13 Can nhựa 10l dd thẩm phân máu đậm đặc SĐK VNB-0296-02. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate