Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj. Hộp 1 túi 1920ml SĐK VN-21333-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucine

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj. Hộp 1 túi 960ml SĐK VN-21330-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071 g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucin

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj. Hộp 1 túi 1680ml SĐK VN-21331-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoIeucine

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base MG-TAN Inj. Hộp 1 túi 360ml SĐK VN-21332-18. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Trong 100ml dung dịch chứa: Dịch A: Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B: Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071 g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucin